Priebeh obchodnej transakcie

 1. Pred zakúpením Programu CMR je nutné odskúšať DEMO verziu programu.
 2. Program CMR je možné objednať vyplnením formulára. 
 3. Po obdržaní objednávky Vám zašleme údaje na úhradu za program.
 4. Po uhradení a pripísaní čiastky na náš účet Vám do 3 dní zašleme e-mailom Vyúčtovacia faktúru a Vašu verziu Programu CMR.
 5. Prosíme buďte dôsledný pri vyplňovaní formulára, nakoľko dodatočné opravy a zmeny v údajoch nie sú možné.
 6. Zakúpený program CMR nie je možné vrátiť.
 7. V prípade reklamácie používajte Vami zadaný e-mail a variabilný symbol.

a Vašu verziu Programu CMR.

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti HOUSE – SOFT, s.r.o.

pre počítačový program CMR

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vymedzujú základné obchodné podmienky a vzťahy medzi spoločnosťou HOUSE – SOFT, s.r.o., IČO: 43 915 086 , so sídlom Trstice 120, 925 42 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka číslo: 21272/T (ďalej len „HOUSE – SOFT“), a jej zákazníkmi v oblasti predaja počítačového Programu CMR.

Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, ktoré si zmluvné strany zvolili, a ďalej ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve.

II. VYMEDZENIE POJMOV

Počítačový program alebo Produkt – súbor zahŕňajúci Program CMR spoločnosti HOUSE – SOFT, dokumentáciu v elektronickej podobe a ďalej tiež všetky doterajšie aktualizácie a doplnky k pôvodnému Počítačovému programu poskytnuté spoločnosťou HOUSE – SOFT. Počítačový program sa predáva Vlastníkovi programu. Tým nie sú dotknuté autorské práva tvorcu programu. Do Počítačového programu sa nesmú robiť žiadne zásahy.

Vlastník programu alebo Spotrebiteľ – podnikateľský subjekt (fyzická alebo právnická osoba), ktorý používa svoj exemplár Počítačového programu pre zaistenie prevádzkových potrieb v rámci svojho vlastného podnikania alebo nezisková organizácia, ktorá používa Počítačový program pre zaistenie svojich prevádzkových potrieb. Vlastníkom programu má vo svojom exemplári Produktu pevne zapísané svoje firemné údaje, ktoré sa dodatočne nedajú pozmeňovať.

Užívateľ – koncový užívateľ Počítačového programu.

Objednávateľ – Kupujúci.

internetová stránka HOUSE – SOFT – internetová stránka na adrese www.cmr-trans.com prevádzkované spoločnosťou HOUSE – SOFT.

III. PONUKA HOUSE – SOFT

HOUSE – SOFT je producentom Počítačového programu CMR.

Súčasne so zaplatením za Produkt vyjadruje Vlastník programu a Užívateľ súhlas s týmito VOP.

IV. INFORMÁCIE O PRODUKTE A JEHO CENE

Informácie o ponuke HOUSE – SOFT sú verejne dostupné na internetovej stránke HOUSE – SOFT, na vyžiadanie ich poskytnú pracovníci HOUSE – SOFT v sídle firmy.

Cenu Počítačového programu vyhlasuje HOUSE – SOFT na svojej internetovej stránke a aktualizácia informácií je vykonávaná tiež na internetovej stránke HOUSE – SOFT.

Cena Počítačového programu je uvádzaná bez DPH.

V. OBJEDNÁVKY A ICH VYBAVOVANIE

Počítačový programu je možné objednať pomocou online objednávky na internetovej stránke HOUSE – SOFT.

Kontaktné údaje viď internetová stránka HOUSE – SOFT.

Podaním objednávky objednávateľ súhlasí s týmito VOP, akceptuje ponuku HOUSE – SOFT a záväzne objednáva predmet objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

Podstatné náležitosti objednávky zahŕňajú:

 • názov Produktu, príp. rad, rok
 • identifikáciu objednávateľa – firma/meno, IČO, sídlo/adresa, variabilný symbol, e-mail

 • spôsob dodania

 • pôsob platby (viac viď článok VI.).

HOUSE – SOFT po obdržaní objednávky automaticky vygeneruje platobné údaje, ktoré zašle e-mailom objednávateľovi.

Po zaplatení za Produkt a pripísaní sumy na účet HOUSE – SOFT zašle obvykle do 3 dní e-mailom Vyúčtovaciu Faktúru a Vašu verziu Programu CMR. Tým je objednávka vybavená.

Zaplatením je uzatvorená kúpna zmluva. Kúpnu zmluvu tvoria výlučne podmienky uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach vo vzťahu k Počítačovému programu a sú zverejnené na internetovej stránke HOUSE – SOFT.

Objednávku s dodatkom alebo odchýlkou, ktorá podstatne nemení podmienky ponuky HOUSE – SOFT, zmluvné strany nepovažujú za prijatie objednávky. Ponuka musí byť objednávateľom prijatá vždy bez akýchkoľvek výhrad.

V.1. Zrušenie objednávky

Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku do 14 dní od zaslania objednávky.

Spotrebiteľ informuje HOUSE – SOFT formou jednoznačného prehlásenia (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom) o zámere zrušiť objednávku. Spotrebiteľ v prehlásení uvedie dátum objednania, variabilný symbol a identifikáciu Produktu svoje meno a adresu a dátum odstúpenia.

Aby bola dodržaná lehota pre zrušenie objednávky, stačí ju odoslať pred uplynutím príslušnej lehoty.

V.2. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

Po zaplatení za Produkt a pripísaní sumy na účet HOUSE – SOFT zašle obvykle do 3 dní e-mailom Vyúčtovaciu Faktúru, ID kód a link na stiahnutie programu z internetovej stránky HOUSE-SOFT a heslo na rozbalenie stiahnutého ZIP súboru. Po týchto úkonoch nie je možné zamedziť neoprávnené používanie Produktu, Preto po zaplatení za Produkt nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, ani vrátiť peniaze za Produkt.

VI. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Obvyklá dodacia lehota je pri Počítačovom programe 3 dni a začína plynúť okamihom pripísania bezhotovostnej platby na účet HOUSE – SOFT.

Platba za Počítačový program je bezhotovostným prevodom vopred na zálohovú faktúru.

VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, REKLAMÁCIA

VII.1. Záruka

Na Počítačový program poskytuje HOUSE – SOFT záruku, ktorá sa vzťahuje:

 • na výrobné chyby príručiek k Počítačovému programu,
 • na bezchybnú funkcionalitu Počítačového programu v súlade s dokumentáciou a jej dodatkami, pričom HOUSE – SOFT zodpovedá iba za funkčnosť aktuálnych verzií Počítačového programu, nie za chyby starších verzií.

Pri nákupe v HOUSE – SOFT je registrácia Počítačového programu vykonaná automaticky.

VII.2. Záručná doba

HOUSE – SOFT poskytuje záručnú dobu:

 • na Počítačový program: v dĺžke 6 mesiacov od dátumu zakúpenia Produktu.

VII.3. Záručné podmienky

Záruka je poskytovaná Vlastníkovi programu.

Kupujúci je povinný odskúšať Počítačový program na plnohodnotnej DEMO verzii Počítačového programu. Prehliadku je kupujúci povinný vykonať tak, aby zistil všetky chyby, ktoré je možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Neskôr reklamácia z týchto uvedených dôvodov nebude uznaná.

VII.4. Obmedzenie záruky pri Počítačovom programe

HOUSE – SOFT nezaručuje, že Počítačový program splní všetky požiadavky užívateľa. Záruka sa nevzťahuje a za chybu Počítačového programu alebo za závadu alebo škodu Počítačovým programom spôsobenú ďalej nemožno považovať:

 • prípady, keď je Počítačový program používaný v rozpore s dokumentáciou,
 • absenciu vlastností či funkcií, ktoré nie sú uvedené v dokumentácii,
 • skutočnosť, že Počítačový program v sebe neobsahuje prípadné legislatívne zmeny, ktoré neboli HOUSE – SOFT známe v okamihu jeho vývoja,
 • prípady, keď je Počítačový program používaný na nevhodnom hardware alebo hardware, ktorý je v rozpore s aktuálnymi odporučenými systémovými požiadavkami uvedenými v dokumentácii alebo v aktualizovanej podobe na internetovej stránke HOUSE – SOFT,
 • skutočnosť, že Počítačový program nepracuje na hardware, ktorý nie je bežne dostupný v okamihu jeho vývoja, alebo na hardware či operačnom systéme, ktorý nie je podporovaný,
 • prípady, keď je Počítačový program používaný na chybne nakonfigurovanom počítači alebo na chybne nastavenej počítačovej sieti,
 • prípady, keď je Počítačový program používaný spolu s programami iných výrobcov, ktoré znemožňujú jeho bezchybnú prevádzku,
 • prípady, keď vykonáva Užívateľ zásahy do databázových súborov pomocou iných prostriedkov než dodaným Počítačovým programom,
 • prípady, keď pri Počítačovom programe nebola vykonaná inštalácia popísaná v návode.

Užívateľ Produktu je povinný pravidelne vykonávať zálohy údajov a ich archivovanie, vrátane kontroly bezchybnosti vytvorenej zálohy. HOUSE – SOFT nezodpovedá za stratu či poškodenie údajov, ktoré neboli správne zálohované.

HOUSE – SOFT nie je povinný poskytovať zákaznícku podporu a vykonávať vývoj alebo údržbu starších verzií Počítačového programu.

HOUSE – SOFT nesie zodpovednosť za preukázanú škodu, ktorú zaviní porušením svojich povinností. HOUSE – SOFT nenesie zodpovednosť za ušlý zisk Vlastníka programu.

HOUSE – SOFT nesie zodpovednosť za skutočnú škodu maximálne do výšky ceny za Počítačový program uhradenej pri nadobudnutí Produktu. Táto dohoda sa nepoužije v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ.

Vlastník programu je povinný preveriť Počítačový program z hľadiska jeho funkčnosti na DEMO verzii a použiteľnosti v konkrétnej situácii skôr, než začne s jeho používaním. Toto platí i pre Produkt, ktorý Vlastník programu obdrží v rámci odstraňovania chýb.

VII.5. Garancia funkčnosti tlačových zostáv

Užívateľ Počítačového programu je povinný vykonať skúšobnú prevádzku aktualizovaného Počítačového programu pred použitím tlačových výstupov, najmä otestovať okraje tlače. V prípade zistenia technickej alebo obsahovej disfunkcie tlačových výstupov si môže opravu tlačového výstupu Užívateľ vykonať sám.

VII.6. Uplatnenie reklamácie

Reklamáciu Počítačového programu je možné uplatniť písomne na adresu sídla spoločnosti HOUSE – SOFT.

Reklamácia musí obsahovať:

 • identifikáciu Vlastníka programu alebo kupujúceho vrátane uvedenia variabilného symbolu a kontaktných údajov,
 • presné označenie reklamovaného Počítačového programu
 • popis reklamovanej chyby,
 • príručky ktorých chyba je reklamovaná,

Vlastník programu, resp. kupujúci, vykonáva zaslanie predmetu reklamácie na vlastné náklady a zodpovednosť.

VII.7. Vybavenie reklamácie

Riadne uplatnená reklamácia bude vybavená v súlade s týmito VOP a obchodným, resp. občianskym zákonníkom.

Príručky majúce zjavné poškodenie či zjavné chyby obsahu budú v rámci záruky bezplatne vymenené za bezchybné a HOUSE – SOFT ich zašle Vlastníkovi programu na vlastné náklady.

Reklamované chyby funkcionality programu budú preverené. O výsledku šetrenia bude Užívateľ informovaný e-mailom. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, bude Užívateľovi bezplatne poskytnutá aktualizácia Počítačového programu s odstránenou reklamovanou chybou.

O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie HOUSE – SOFT kupujúceho e-mailom. Po vybavení reklamácie zašle HOUSE – SOFT e-mailom späť kupujúcemu Počítačový program vrátane písomného potvrdenia s uvedením spôsobu vybavenia reklamácie a prípadného vykonania opravy a doby jej trvania.

V prípade, že nie je možné preukázať, že chyba Počítačového programu bola spôsobená spoločnosťou HOUSE – SOFT, alebo v prípade neoprávnenej reklamácie bude Vlastníkovi programu, resp. kupujúcemu účtovaná činnosť spojená so zisťovaním príčiny, overovaním alebo odstraňovaním chyby uvádzanej Vlastníkom programu, resp. kupujúcim vo výške 100 EUR. Táto dohoda sa nepoužije v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ.

VIII. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Vlastníka programu

HOUSE – SOFT nevykonáva s osobnými údajmi, ktorých prevádzkovateľom je Vlastník programu, žiadne operácie (s výnimkou ich uloženia na serveroch HOUSE – SOFT, prípadne v hostingovom centre), najmä do nich nezasahuje, nemení ich, nesprístupňuje, ani ich neodovzdáva tretím osobám (výnimkou je ich sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi).

HOUSE – SOFT spracúva osobné údaje Vlastníka programu, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, avšak v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na splnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“). HOUSE – SOFT za týmto účelom spracúva osobné údaje identifikačné (meno, priezvisko, firma podnikateľa, IČO, DIČ, IČ DPH), adresné (iba e-mailovú adresu a telefónne číslo/číslo mobilného telefónu, prípadne i adresu internetových stránok) a popisné iba v rozsahu uvedenom Vlastníkom programu (napr. akademický titul pri mene, ďalej ID Vlastníka programu pridelené zo strany HOUSE – SOFT a záznamy komunikácie vzťahujúce sa k Počítačovému programu HOUSE – SOFT (tel. konzultácie požiadaviek na Produkt, žiadosti, reklamácie, potvrdenia vykonaného servisného zásahu).

S ohľadom na skutočnosť, že HOUSE – SOFT môže pri vykonávaní individuálnych služieb a pokročilých služieb zákazníckej podpory vystupovať ako sprostredkovateľ osobných údajov, a Vlastník programu je prevádzkovateľom týchto osobných údajov, uzatvorili spolu HOUSE – SOFT a Vlastník programu zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Zmluva o spracúvaní osobných údajov obsahuje okrem ďalších náležitostí podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia, o.i. predmet a dobu spracúvania, povahu a účel spracúvania, typ osobných údajov, povinnosti a práva HOUSE – SOFT i Vlastníka programu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov Vlastníka programu – fyzickej osoby sú uvedené v samostatnom dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je k dispozícii na www.cmr-trans.com/sk/gdpr/, príp. v sídle HOUSE – SOFT.

Osobné údaje Užívateľa alebo zástupcov Vlastníka programu

HOUSE – SOFT spracúva osobné údaje osôb zastupujúcich Vlastníka programu (podnikateľov – fyzické osoby, alebo právnické osoby), prípadne osobné údaje Užívateľov, iba za účelom komunikácie s Vlastníkom programu, resp. s jednotlivým Užívateľom. Takéto spracúvanie osobných údajov osôb zastupujúcich Vlastníka programu (napr. člen štatutárneho orgánu, iný zástupca, kontaktná osoba v záležitostiach licenčnej zmluvy a zákazníckej podpory, Užívateľ) je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov HOUSE – SOFT v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f), pričom HOUSE – SOFT spracúva iba osobné údaje identifikačné (meno a priezvisko zástupcu), adresné (iba e-mailovú adresu a telefónne číslo/číslo mobilného telefónu) a popisné iba v rozsahu uvedenom Užívateľom alebo iným zástupcom Vlastníka programu (napr. akademický titul pri mene) a záznamy komunikácie vzťahujúce sa k Počítačovému programu a službám (tel. konzultácie požiadaviek na Produkt, žiadosti, reklamácie, potvrdenia vykonaného servisného zásahu). Oprávneným záujmom HOUSE – SOFT na spracúvanie osobných údajov osôb zastupujúcich Vlastníka programu je možnosť komunikácie s Vlastníkom programu – právnickou osobou v záležitostiach kúpnej zmluvy a zákazníckej podpory, najmä ohľadom uzatvorenia zmluvy, plnenia zmluvných povinností HOUSE – SOFT i Vlastníka programu a prípadných reklamácií Vlastníka programu alebo požiadaviek Užívateľa.

Vlastník programu je povinný fyzické osoby vystupujúce ako jeho zástupcovia či Užívatelia, ktorých osobné údaje oznámi HOUSE – SOFT v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy alebo poskytovaním súvisiacich služieb, informovať o ich právach dotknutých osôb v plnom rozsahu podľa čl. 14 Nariadenia. Ak Vlastník programu nesplnil svoju povinnosť poskytnúť informácie zástupcom, je povinný toto oznámiť HOUSE – SOFT tak, aby mohol HOUSE – SOFT informačnú povinnosť voči nim (dotknutým osobám) splniť.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všeobecné dojednania

Príslušné ustanovenia autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúcich užívanie počítačových programov a databáz a sankcie za ich nelegálne užívanie nie sú týmito VOP dotknuté.

Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení týchto VOP nemá vplyv na neplatnosť alebo neúčinnosť VOP ako celku.

Jednostranná zmena VOP

HOUSE – SOFT má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť tieto VOP, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich funkcie Počítačového programu či nakladania s údajmi či osobnými údajmi Vlastníka programu či Užívateľov, ale tiež z dôvodu rozšírenia alebo zmien Počítačového programu, či zavedenia nových služieb zo strany HOUSE – SOFT. HOUSE – SOFT je ďalej oprávnený zmeniť VOP vtedy, ak sa zmenia podmienky na trhu či obchodné alebo licenčné podmienky tretích osôb, ktorých systémový či aplikačný program či služby používa HOUSE – SOFT na prevádzku Počítačového programu. HOUSE – SOFT je ďalej oprávnený zmeniť VOP v prípadoch zmien v hospodárskej či finančnej situácii, inflácii a takých zmenách okolností, ktoré by založili hrubý nepomer v právach a povinnostiach v neprospech HOUSE – SOFT.

Zmeny VOP budú zo strany HOUSE – SOFT sprístupnené na internetovej stránke HOUSE – SOFT.

Zmenené VOP nadobúdajú účinnosť počínajúc dátumom uvedeným v takto zmenených VOP.

Účinnosť VOP

Táto verzia č. 1.0 VOP nadobúda účinnosť 1. 4. 2020. K tomuto dátumu zostávajú v platnosti všetky predchádzajúce verzie VOP.

Verzia dokumentu: 1.1.